FANDOM


Hello Pro Kenshuusei
HPK2018December

Current Hello Pro Kenshuusei

This is a list of concerts by Hello Pro Kenshuusei, since 2007. Also listed is mini-concerts and fan club events.

ConcertsEdit

 1. [2011.09.11] Hello Pro Egg 2011 Happyoukai ~9gatsu no Nama Tamago Show!~
 2. [2012.03.31] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2012 ~3gatsu no Nama Tamago Show!~
 3. [2012.06.17] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2012 ~6gatsu no Nama Tamago Show!~
 4. [2012.09.09] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2012 ~9gatsu no Nama Tamago Show!~
 5. [2012.12.09] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2012 ~12gatsu no Nama Tamago Show!~
 6. [2013.03.31] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2013 ~3gatsu no Nama Tamago Show!~
 7. [2013.06.08-06.15] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2013 ~6gatsu no Nama Tamago Show!~
 8. [2013.09.15-09.21] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2013 ~9gatsu no Nama Tamago Show!~
 9. [2013.12.07-12.21] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2013 ~12gatsu no Nama Tamago Show!~
 10. [2014.02.23-03.09] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2014 ~2gatsu・3gatsu no Nama Tamago Show!~
 11. [2014.06.01-06.14] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2014 ~6gatsu no Nama Tamago Show!~
 12. [2014.09.07-09.23] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2014 ~9gatsu no Nama Tamago Show!~
 13. [2014.11.29-12.29] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2014 ~11gatsu・12gatsu no Nama Tamago Show!~
 14. [2015.03.08-03.22] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2015 ~3gatsu no Nama Tamago Show!~
 15. [2015.06.14-06.27] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2015 ~6gatsu no Nama Tamago Show!~
 16. [2015.09.06-09.19] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2015 ~9gatsu no Nama Tamago Show!~
 17. [2015.11.28-12.13] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2015 ~11gatsu・12gatsu no Nama Tamago Show!~
 18. [2016.02.13-03.06] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2016 2gatsu・3gatsu ~SINGING!~
 19. [2016.06.04-06.12] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2016 6gatsu ~EXCITING!~
 20. [2016.09.04-09.25] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2016 9gatsu ~SINGING!~
 21. [2016.12.11-12.23] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2016 12gatsu ~EXCITING!~
 22. [2017.03.11-03.20] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2017 3gatsu ~Marching!~
 23. [2017.06.03-06.10] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2017 6gatsu ~June Tripper!~
 24. [2017.09.03-09.10] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2017 9gatsu ~Go NEXT!~
 25. [2017.12.02-12.10] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2017 12gatsu ~Conti→New!~
 26. [2018.03.11-03.18] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2018 3gatsu ~Sakura~
 27. [2018.06.02-06.09] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2018 6gatsu ~Niji~
 28. [2018.09.08-09.17] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2018 9gatsu ~Momiji~
 29. [2018.12.02-12.16] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2018 12gatsu ~Mikan~

Hello! ProjectEdit

Main article: Hello! Project Concerts

Mini ConcertsEdit

Test EventsEdit

 1. [2013.05.05] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2013 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~
 2. [2014.05.04] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2014 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~
 3. [2015.05.04] Hello Pro Kenshuusei Happyoukai 2015 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~
 4. [2016.05.05] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2016 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~
 5. [2017.05.05] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2017 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~
 6. [2018.05.06] Hello! Project Kenshuusei Happyoukai 2018 ~Haru no Koukai Jitsuryoku Shindan Test~

Fanclub EventsEdit

SATOYAMA & SATOUMI movementEdit